GPW – rodzaje zleceń

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


GPW – rodzaje zleceń

Transakcje giełdowe zawierane są na podstawie zleceń kupna i sprzedaży w momencie dokonania odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym giełdy.

Są dwa rodzaje zleceń maklerskich:

 • zlecenia na rachunek klienta, tworzone na podstawie zleceń inwestorów;

 • zlecenia na rachunek własny.

Inwestorzy mogą składać:

a) zlecenia z limitem ceny, w którym inwestor precyzyjnie określa cenę po jakiej chce kupić lub sprzedać instrument finansowy. W zleceniu kupna jest to cena, powyżej której inwestor nie godzi się na realizację zlecenia, a w zleceniu sprzedaży jest to cena, poniżej której inwestor nie godzi się na realizację zlecenia.

b) zlecenia bez limitu ceny:

 • Zlecenia PCR – Po Cenie Rynkowej
  mogą być wprowadzane na giełdę wyłącznie w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku i są realizowane po cenie pierwszego najlepszego zlecenia przeciwstawnego. Niezrealizowana część zlecenia PCR staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi po jakim dokonana została ostatnie transakcja. Zlecenia po cenie rynkowej mogą zawierać dodatkowe warunki wielkości minimalnej i wielkości ujawnianej.
 • Zlecenia PCRO – Po Cenie Rynkowej na Otwarcie
  stosowane przy fixingu, przyjmowane na giełdę w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie i zamknięcie w systemie notowań ciągłych i systemie kursu jednolitego, oraz w okresach równoważenia rynku. Realizowane odpowiednio po kursie otwarcia, zamknięcia, po kursie jednolitym lub określonym w wyniku równoważenia. Niezrealizowana część zlecenia staje się zleceniem z limitem ceny równym odpowiednio: kursowi otwarcia, zamknięcia, kursowi jednolitemu lub kursowi określonemu w wyniku równoważenia rynku. Zlecenia te nie mogą zawierać dodatkowych warunków limitu aktywacji, wielkości minimalnej i wielkości ujawnianej. Nie mogą być również modyfikowane w fazie interwencji.
 • Zlecenia PKC – Po Każdej Cenie
  mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji i fazy dogrywki. Zlecenia te złożone w trakcie przyjmowania zleceń na otwarcie, na zamknięcie, na notowania jednolite oraz w okresie równoważenia rynku podlegają realizacji odpowiednio po kursie otwarcia, zamknięcia, kursie jednolitym lub kursie określonym w wyniku równoważenia rynku. Zlecenia PKC nie podlegają modyfikacji w fazie interwencji. Natomiast w fazie notowań ciągłych, z wyjątkiem okresów równoważenia rynku, jeżeli na realizację czeka co najmniej jedno zlecenie przeciwstawne z limitem ceny, zlecenie PKC podlega realizacji po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a niezrealizowanych najlepszych zleceń przeciwstawnych (odpowiednio sprzedaży lub kupna).