GPW

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa, który posiada większościowy udział w ogólnej liczbie głosów (51,48%)

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi na czterech rynkach:

 

GPW

Rys. Obrót instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Główny Rynek GPW jest rynkiem regulowanym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem obrotu są następujące instrumenty finansowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, ETF-y oraz instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe). Od 1 lipca 2010 r. na najbardziej płynnych akcjach i obligacjach istnieje możliwość tzw. krótkiej sprzedaży;
 • NewConnect to rynek działający w formule alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla młodych firm, działających w obszarze nowych technologii. Przedmiotem obrotu są akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe.
 • Catalyst to rynek instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych i listów zastawnych przeznaczony zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i hurtowych.
 • Poee Rynek Energii GPW –służy do zawierania transakcji energią elektryczną i kontraktami terminowymi na energię przez producentów, spółek obrotu i odbiorców końcowych.

GPW w Warszawie działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:

 • o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z pózn. zm);
 • o obrocie instrumentami finansowymi (z pózn. zm);
 • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (z pózn. zm).

Jej podstawowym zadaniem jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem, organizacja alternatywnego systemu obrotu oraz prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

Jest jedyną giełdą w Polsce , na której dokonuje się transakcji (umowy zobowiązująca do przeniesienia własności ) dopuszczonych do obrotu instrumentów finansowych.

Transakcje przeprowadzane są za pomocą systemu WARSET, który zapewnia pełną automatyzację zawierania transakcji. Jest on zintegrowany z systemami domów maklerskich, dzięki czemu inwestor ma szerokie możliwości korzystania z informacji o sytuacji na rynku. Domy maklerskie są instytucją pośredniczącą pomiędzy inwestorami, a ich zadaniem jest:

 • przyjmowanie i realizacja na giełdzie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych;
 • organizowanie oferty publicznej sprzedaży instrumentów finansowych;
 • zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie;
 • usługi doradcze. Domy maklerskie są jednocześnie członkiem giełdy. Do innych członków giełdy należą animatorzy:
 • Animator rynku to członek giełdy, który zawarł z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie umowę na stałe zgłaszanie ofert kupna lub sprzedaży danego instrumentu finansowego na własny rachunek.

 • Animator emitenta to członek giełdy, który zawarł z emitentem umowę zobowiązującą go do podtrzymywania płynności danego instrumentu finansowego.

Do przedstawiania w sposób syntetyczny, ogólnej sytuacji na rynku zbudowano różnego rodzaju indeksy giełdowe. Jednak w zależności od swojej konstrukcji, mogą ją odzwierciedlać dość wiernie, lub w znacznym stopniu wypaczać. W każdym indeksie, czy to złożonym z dużej ilości spółek ( np. WIG), czy tylko ze spółek reprezentatywnych dla danego rynku (np. WIG 20) mamy do czynienia z odpowiednimi wagami spółek wchodzących w skład tego indeksu. Mogą to być wagi jednakowe, zależne od ceny akcji spółki lub od jej wartości rynkowej (cena x ilość akcji). Właśnie z tego powodu indeksy złożone z małej ilości spółek o różnych wagach często fałszują obraz rynku ( wystarczą dwie – trzy spółki o dużej wadze). Aby obraz był bardziej przejrzysty można zastosować wskaźnik TRIN porównujący proporcję liczby spółek zwyżkujących i zniżkujących z proporcją wolumenu tych spółek. Na temat indeksów można dowiedzieć się na stronie indeksy giełdowe.

 

Zobacz także interesujące frazy:

 • notowania akcji gpw;
 • gpw warszawa gpw;
 • komentarze cena akcji gpw;
 • akcje gpw notowania;
 • kurs akcji gpw;
 • giełda gpw;
 • akcje gpw;
 • gpw w warszawie;
 • ceny akcji gpw;
 • gpw akcje;
 • kursy akcji gpw;
 • notowanie gpw;
 • gpw świat;
 • gpw na giełdzie;
 • gpw warszawa pl;
 • notowanie akcji gpw;
 • akcje notowania gpw;
 • gpw forum;
 • kurs gpw;
 • gpw online;
 • gpw akcje notowania;
 • forum gpw;
 • gpw info;
 • debiut gpw;
 • prywatyzacja gpw;
 • gpw kurs akcji;
 • gpw debiut;
 • kursy gpw;
 • notowania na gpw;
 • gpw onet;
 • gpw rekomendacje;
 • rekomendacje gpw;
 • indeksy gpw;
 • gpw kursy akcji;
 • www gpw notowania;
 • gpw są;
 • gpw spółki;
 • gpw wikipedia;
 • gpw kurs;
 • dywidenda gpw 2011;
 • gpw infostrefa;
 • gpw notowania akcji;
 • onet gpw;
 • dywidenda gpw;
 • siąga gpw;
 • ipo gpw;
 • gpw money.